Op 17 januari ondertekenden Minister Ollongren en voorzitter Van Zanen van de VNG een bestuursakkoord voor de implementatie en invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG stelt op haar website dat met dit bestuursakkoord de rol van het bevoegd gezag voor de handhaving na invoering van de Wkb uitvoerbaar blijft voor gemeenten. De belangrijkste punten uit het akkoord zijn volgens de VNG:

  • Publiek toezicht door gemeenten op de bouw blijft belangrijk. De rol van de gemeente bij vergunningverlening en handhaving verandert wel. Gemeenten kunnen meer dan nu, daar waar zij risico’s zien, meekijken met het bouwproces en zo nodig handhaven.
  • De wet gaat gelijktijdig met de Omgevingswet in, om het implementatieproces bij gemeenten beheersbaar te houden.
  • Het vernieuwde toezicht geldt in eerste instantie voor eenvoudige bouwwerken in de laagste risicoklasse.
  • Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, doen de VNG en BZK een groot aantal proefprojecten (streven: 10% van de vergunningverleningen). Met deze projecten wordt de werking van het stelsel verfijnd en kunnen gemeenten, bouwers en toezichthouders zich inhoudelijk en qua capaciteit, goed voorbereiden op de invoering van het stelsel.
  • De Wet kan alleen in werking treden als er voldoende waarborgen zijn dat de bouwprojecten onder het nieuwe stelsel doorgang kunnen vinden. De ondersteunende ICT dient op tijd in op orde te zijn, er zijn voldoende kwaliteitsborgers en de toelatingsorganisatie die zorgt voor toezicht op de werking van het stelsel is van start.
  • De VNG zorgt voor collectieve ondersteuning van gemeenten.

Volg voor de volledige tekst van het ondertekende bestuursakkoord deze link.