Tijdens de fasen van Ontwerp en Uitvoering is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het voldoen aan de bouwregelgeving, waaronder de eisen die de overheid stelt aan de constructieve veiligheid. In de fase Gebruik is het expliciet uw wettelijke verantwoordelijkheid als eigenaar van het bouwwerk dat blijvend aan de eisen wordt voldaan. Als het bouwwerk niet voldoet aan de veiligheidseisen, bent u aansprakelijk voor eventuele schade die personen of zaken als gevolg daarvan lijden. U kunt zich daarbij niet beroepen op het feit dat iemand anders, bijvoorbeeld de constructeur of de bouwer, de fout heeft gemaakt. U kunt de aansprakelijkheid evenmin afwentelen door te stellen dat het bouwwerk bij oplevering voldeed aan de eisen van het Bouwbesluit.
U kunt als opdrachtgever/eigenaar trachten een deel van eventuele schade te verhalen op bijvoorbeeld de constructeur of het bouwbedrijf, wanneer er sprake is van een ‘toerekenbare tekortkoming’, respectievelijk een verborgen gebrek. Zie daarvoor het document “Aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen en verborgen gebreken”.

De navolgende borgingsacties bieden u handvatten om uw verantwoordelijkheid als eigenaar op een passende manier in te vullen. Het is zeer aan te bevelen om periodiek, bijvoorbeeld één keer per vijf jaar, een visuele inspectie te laten uitvoeren (zie borgingsactie 4). Het onderstaande stroomschema geeft het proces weer dat u kunt volgen wanneer er sprake is van een mogelijk onveilige situatie (u kunt hier een grote versie van dit stroomschema downloaden).

Stroomschema Werkwijze bij een mogelijk onveilige situatie
Stroomschema Werkwijze bij een mogelijk onveilige situatie

Een aantal activiteiten in het schema is nader toegelicht in borgingsacties; de zwarte balkjes bevatten verwijzingen naar de betreffende borgingsacties (in de downloadbare versie zijn directe links naar de betreffende borgingsacties opgenomen). Mogelijke onveilige situaties kunnen uiteraard ook aan het licht komen buiten de periodieke inspecties om. Blijf daarom altijd alert op signalen! Ook het bevoegd gezag kan een rol spelen: zie borgingsactie 3.

In het volgende stroomschema is het “Beoordelen van de bestaande situatie” uit het eerste schema nader uitgewerkt (u kunt hier een grote versie van dit stroomschema downloaden).

Stroomschema Beoordeling bestaande situatie
Stroomschema Beoordeling bestaande situatie

Beide schema’s zijn ontleend aan de TNO-brochure “Toepassing van NEN 8700 bij betonreparatie en onderhoud” en voor dit gebruik op KPCV aangepast en veralgemeniseerd.

Tot slot zijn er nog twee onderwerpen die uw aandacht als eigenaar of beheerder vragen:

  • Wat moet u doen als er zich een calamiteit voordoet? Zie borgingsactie 8.
  • Welke strategie kunt u volgen wanneer u de constructie van uw bouwwerk bij ontmanteling zo goed mogelijk wilt (laten) hergebruiken of recyclen? Zie borgingsactie 9.