Het uitvoeren van constructieve ingrepen (constructieve reparaties, versterkingsmaatregelen) vereist ook bij de uitvoerende partij voldoende specifieke constructieve kennis. Omdat er vaak meerdere kleine, gespecialiseerde aannemers bij betrokken zijn, is die kennis niet altijd of in beperkte mate aanwezig.

Voor het uitvoeren van constructieve ingrepen aan een bestaande constructie is voldoende inzicht in en kennis van de kwaliteit van de bestaande constructie noodzakelijk. Het is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar (veelal ook de opdrachtgevende partij) om in deze constructieve kennis te voorzien. Dat kan bijvoorbeeld door een ter zake kundig constructeur in te schakelen. Daarbij heeft het de voorkeur dat deze constructeur ook de coördinerende rol vervult wanneer meerdere uitvoerende partijen en/of toeleveranciers zijn betrokken.

Uitvoering van constructieve reparaties vraagt constructieve kennis van de aannemer

In diverse sectoren van de bouw wordt dit al onderkend en is voor het uitvoeren van constructieve ingrepen een certificatieregeling in het leven geroepen. Een voorbeeld is de BRL 3201, deel 2 voor het uitvoeren van constructieve betonreparaties. Aannemers die hun proces voor het uitvoeren van constructieve ingrepen hebben laten certificeren, worden geacht daarmee voldoende inzicht te hebben in de aard van de risico’s die met dergelijke werkzaamheden gepaard gaan. Zij beschikken over procedures om in voorkomende gevallen ter zake deskundige adviseurs / constructeurs in te schakelen.

In de praktijk kan het voorkomen dat (niet-constructieve) onderhoudswerkzaamheden zodanig omvangrijk zijn (of: kunnen worden), dat tijdens de uitvoering daarvan alsnog een constructief onveilige situatie ontstaat. In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is vastgelegd dat de aannemer verplicht is om risico’s ten aanzien van de constructieve veiligheid altijd te melden bij de opdrachtgever. Belangrijk is dan wel dat de aannemer deze risico’s ook onderkent. Na een dergelijke melding moet de eigenaar/opdrachtgever gepaste maatregelen nemen, waaronder melding bij het bevoegd gezag, het initiëren van nader onderzoek en het laten opstellen van een hersteladvies door een constructeur.