Artikel 2.1 ‘Algemene Vereisten’ van de Mor bepaalt dat de aanvrager ervoor dient zorg te dragen dat de samenhang tussen de verschillende gegevens blijkt uit de aangeleverde stukken. De toelichting op dit artikel refereert aan constructieve veiligheid: “Bijvoorbeeld ten aanzien van de constructieberekening geldt dat niet volstaan kan worden met het aanleveren van op zichzelf staande (detail) berekeningen, maar dat ook de samenhang tussen de verschillende berekeningen moet blijken uit de aangeleverde gegevens en bescheiden”. Niet zelden is de samenhang tussen ingediende gegevens en bescheiden ver te zoeken, terwijl het bevoegd gezag toch een omgevingsvergunning verleent. Juist als het gaat om constructieve veiligheid, is het wenselijk dat u de eis van samenhang in de in te dienen gegevens en bescheiden streng handhaaft. Houd daarom de verlening van de omgevingsvergunning aan, wanneer die samenhang niet blijkt uit de ingediende stukken. Zie voor de te volgen handelwijze ook het document “Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bouw- en Woningtoezicht” en de geactualiseerde “Brieffragmenten & Modelbrieven“.