Het bevoegd gezag moet bij de behandeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik controleren of de constructieve veiligheid bij brand voldoende is gewaarborgd. Dat gebeurt op basis van schriftelijke toelichtingen van de constructeur. Zorg voor een goede registratie en archivering van alle documenten die betrekking hebben op de brandveiligheid van het gebouw.

Wanneer een gebouw brandschade heeft opgelopen, moet een deskundige onderzoek doen naar de gevolgen van de brand voor de (draag)constructie. Enkele aandachtspunten hierbij zijn:

  • door opwarming van de constructie tijdens de brand kan uitzetting van constructie-onderdelen resulteren in schade aan delen van de constructie op enige afstand van de brand;
  • bij verhitting van een staalconstructie kan de sterkte en het breukgedrag van het staal negatief beïnvloed zijn;
  • bij verhitting van een betonconstructie kan de sterkte en het breukgedrag van de daarin aanwezige wapening en voorspanning negatief beïnvloed zijn;
  • als gevolg van een snelle afkoeling tijdens de bluswerkzaamheden kan de samenhang van het beton verloren gaan;
  • in ruimten met chloridehoudende kunststoffen kan met het bluswater chloride in het beton terecht komen.
Schade aan staal en beton na brand
Schade aan staal en beton na brand