Veelal heeft het bevoegd gezag ontoereikende capaciteit om ieder bouwplan, liefst ruim binnen de ‘fatale termijnen’, 100% te toetsen aan de regelgeving. Dat is uit het oogpunt van maatschappelijke risico’s en maatschappelijke kosten ook niet nodig. Het is bovendien de verantwoordelijkheid van de aanvrager om aannemelijk te maken dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit. Wel is het wenselijk dat u als bevoegd gezag de meest cruciale onderdelen van het bouwplan toetst. Stel daartoe op bestuurlijk niveau een protocol voor de bouwplantoets vast.  Daarbij kunt u gebruik maken van BRIStoets.  Dit is een softwareprogramma voor het gestructureerd en efficiënt toetsen van een bouwplan. Het is bedoeld als instrument om de kwaliteit van toetsen te optimaliseren en gaat uit van de deskundigheid van de plantoetser. Het programma is ontwikkeld in samenspraak met Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Het is geschikt voor toetsing door zowel het bevoegd gezag als toetsende adviseurs. Het sluit aan op de BRL 5019 voor gecertificeerde bouwplantoetsing.