Algemeen geldt dat een ontwerpend constructeur het constructief ontwerp maakt tot en met de fase Definitief Ontwerp / aanvraag Omgevingsvergunning. Een  coördinerend constructeur verzorgt vervolgens de engineering en de begeleiding van de realisatie. Maar wie contracteert de ontwerpend, en wie de coördinerend constructeur? Dat is afhankelijk van de contractvorm.

Het is raadzaam dat de partij – Opdrachtgever (OG) of Opdrachtnemer (ON) – die in een bepaalde fase de meeste invloed heeft op de constructeur, deze constructeur ook contracteert. Afhankelijk van:

a) de algemene contractvoorwaarden;
b) wie de aanvrager van de Omgevingsvergunning voor het bouwen is;
c) welke partij de ontwerpverantwoordelijkheid draagt;

adviseren wij om de contractering van de ontwerpend constructeur (OC) en coördinerend constructeur (CC) volgens de onderstaande tabel uit te voeren. U kunt te tabel ook hier downloaden als pdf.

Wanneer in een B&U-project het Technisch Ontwerp (TO) wordt gemaakt onder (eind)verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, is het – ongeacht de contractvorm – onwenselijk dat de Opdrachtnemer, c.q. het uitvoerend bouwbedrijf de coördinerend constructeur contracteert. Dit in verband met de grote informatieachterstand die ontstaat bij de overname van een constructief ontwerp in zo’n laat stadium. In zo’n geval is het te verkiezen dat de Opdrachtgever het constructieadviesbureau dat het constructief ontwerp heeft gemaakt, ook contracteert voor de rol van coördinerend constructeur.

Neem kennis van het document "Constructieve Veiligheid en Contractvormen"

In het document “Constructieve Veiligheid en Contractvormen” zijn de verdelingen van verantwoordelijkheden tussen ontwerpend constructeur, coördinerend constructeur en verschillende deelconstructeurs bij verschillende contractvormen vanuit verschillende invalshoeken in kaart gebracht:

  • Eindverantwoordelijkheden bij de verschillende contractvormen (traditioneel Design – Bid – Build, Engineering & Build en Design & Build);
  • Doorvertaling van eindverantwoordelijkheden naar het contracteren van verschillende constructeurs op een werk en aandachtspunten voor de overdracht tussen Ontwerp en Engineering;
  • Uitwerking in (voorkeurs-)rollen van constructeurs bij verschillende contractvormen.

Opdrachtgevers, D&B-aanbieders en constructeurs wordt aanbevolen om goed kennis te nemen van dit document! Ook voor alle andere disciplines bevat “Constructieve Veiligheid en Contractvormen” behartenswaardige informatie.

Contracteren ontwerpend constructeur, coördinerend constructeur en deelconstructeurs bij de contractvorm Engineering & Build (figuur uit het document
Contracteren ontwerpend constructeur, coördinerend constructeur en deelconstructeurs bij de contractvorm Engineering & Build (figuur uit het document "Constructieve Veiligheid en Contractvormen"; zie dit document voor de toelichtingen)