De aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen moet aan de vergunningverlener aantonen dat de constructieve samenhang van het project is gewaarborgd. Dit is vooral belangrijk in de fase van de detailengineering, waar verschillende onderdelen van de draagconstructies in detail worden getekend en berekend door verschillende deelconstructeurs. Stel als opdrachtgever of D&B-aanbieder een ‘coördinerend constructeur’ aan. Ook het uitvoerend bouwbedrijf kan dit doen. Zie voor de rol en het contracteren van de coördinerend constructeur bij verschillende contractvormen ook het document “Constructieve Veiligheid en Contractvormen”.

Beton-, staal- en houtconstructies die elk door verschillende deelconstructeurs worden berekend en uitgewerkt. De coördinerend constructeur ontwerp de aansluitingen en bewaakt de constructieve samenhang
Beton-, staal- en houtconstructies die elk door verschillende deelconstructeurs worden berekend en uitgewerkt. De coördinerend constructeur ontwerp de aansluitingen en bewaakt de constructieve samenhang

Hoe dan ook, er moet altijd een coördinerend constructeur zijn. Deze controleert (risicogestuurd) de uitwerkingen van de deelconstructeurs, maakt de constructieve samenhang inzichtelijk en bewaakt die. Zie voor de (mogelijke) taakverdeling tussen de coördinerend constructeur en de deelconstructeurs ook de ‘Demarcatielijst constructieve engineering’. Essentieel is dat een terdege onderlegd persoon de vakinhoudelijke taken van de coördinerend constructeur uitvoert. Bij voorkeur is dat de constructeur die het constructief ontwerp heeft gemaakt. Deze draagt immers alle kennis van de ontworpen constructie! Hij of zij kan zorgen voor de nodige continuïteit in de borging van de constructieve veiligheid in het project. Het is om die reden ook raadzaam om de coördinerend constructeur tenminste ook de detailengineering van de in het werk gestorte betonconstructies op te dragen.

De coördinerend constructeur is bij voorkeur dezelfde als de ontwerpend constructeur

De coördinerend constructeur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van de detailengineering in relatie tot het constructief ontwerp. Hij werkt als zodanig aanvullend op de door het uitvoerend bouwbedrijf aan te stellen ‘engineeringscoördinator’ en de centrale BIM coördinator van het project.

De engineeringscoördinator is primair verantwoordelijk voor de procesmatige aansturing en coördinatie van de detailengineering, vanuit de verantwoordelijkheid van het uitvoerend bouwbedrijf. Bij toepassing van een geïntegreerd contract kunnen de functies van coördinerend constructeur en enginieeringscoördinator eventueel door dezelfde persoon worden vervuld. Voorwaarde is dat deze persoon de kwalificaties van een coördinerend constructeur heeft (het niveau van een RC of een RO, zie het Constructeursregister).