De Eurocodes zijn Europese normen, die regels bevatten voor het constructieve ontwerp en berekening van bouwconstructies. In Nederland zijn de Eurocodes door NEN gepubliceerd als de NEN-EN 1990 serie.

Bij de Eurocodes behoren nationale bijlagen waarin de nationaal gemaakte keuzes zijn vastgelegd. Deze keuzes betreffen onder meer de aan te houden veiligheidsfactoren.

De Eurocodes met nationale bijlagen worden in het nieuwe Bouwbesluit aangewezen voor de toetsing van de constructieve veiligheid.

De teksten van Bijlage B van NEN-EN 1990 zijn gedeeltelijk normatief en gedeeltelijk informatief. Via de nationale bijlagen zijn sommige oorspronkelijk informatieve teksten voor Nederland normatief gemaakt. De normatieve teksten zijn publiekrechtelijk verplichtend in het kader van het Bouwbesluit, de informatieve teksten zijn dat niet. De informatieve delen bevatten onder meer aanknopingspunten voor de kwaliteitsborging in het ontwerp en de uitvoering. Aanbevolen wordt om de informatieve delen die gaan over de kwaliteitsborging – in ieder geval Bijlage B van NEN-EN 1990 – in de contractstukken van kracht te verklaren.

Sommige opdrachtgevers hebben specifieke eigen richtlijnen, die zij naast de Eurocodes van toepassing verklaren in hun contracten. Voorbeelden zijn de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) van Rijkswaterstaat en de Ontwerpvoorschriften Spoor (OVS) van ProRail. Ook sommige provincies hanteren eigen aanvullende richtlijnen.