Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het publiekrechtelijk toezicht namens de overheid en controleert of het werk wordt uitgevoerd conform het Bouwbesluit en het plan waarop vergunning is verleend. Het toezicht is vrijwel altijd gebaseerd op steekproefsgewijze controle. Een goed hulpmiddel om deze taak uit te voeren, biedt het door de Vereniging BWT Nederland ontwikkelde Integraal Toezichtprotocol (iTP) [26]. Aan het toezicht op het aspect ‘constructieve veiligheid’ kent dit protocol een hoge prioriteit toe. Op de website toezichtsprotocol.nl is alle informatie over dit integrale toezichtprotocol te vinden. De risicomatrix en de checklists voor de uitvoeringsfase zijn via deze site te downloaden en te gebruiken. Er wordt gewerkt aan het updaten van het toetsingsprotocol.

De vergunninghouder is en blijft er publiekrechtelijk voor verantwoordelijk dat het bouwwerk voldoet aan de vigerende regelgeving

Omdat de controle altijd steekproefsgewijs plaats vindt, is het belangrijk om na te gaan of er voldoende deskundig toezicht aanwezig is en of de uitvoering gecontroleerd plaats vindt. Bij ernstige tekortkomingen en een onvoldoende organisatie moet de toezichthouder namens het bevoegd gezag ingrijpen en een bouwstop instellen. Bij twijfel of onenigheid kan een second opinion duidelijkheid verschaffen. Het bevoegd gezag neemt met de toetsing overigens geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid over.

De vergunninghouder is en blijft er publiekrechtelijk voor verantwoordelijk dat het bouwwerk voldoet aan de vigerende regelgeving, in casu het Bouwbesluit. De uitvoering gebeurt conform de tekeningen en berekeningen op basis waarvan de bouwvergunning is verleend.
Behalve voor gemeentelijke toezichthouders is het Integraal Toezichtprotocol heel bruikbaar voor degenen die toezicht houden namens de opdrachtgever en voor de interne kwaliteitsborging van uitvoerende bouwbedrijven.