Voeg als ontwerpend constructeur een ‘ontwerpnota’ of schriftelijke toelichting toe te aan het constructief ontwerp. Volgens de “Ministeriële regeling omgevingsrecht” (Mor) artikel 2.2 moet de aanvrager van een omgevingsvergunning onder andere een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies bij de aanvraag voegen. Die toelichting moet inzicht bieden in:

  1. de aangehouden belastingen en belastingcombinaties;
  2. de constructieve samenhang;
  3. het stabiliteitsprincipe;
  4. de omschrijving van de hoofddraagconstructie en de weerstand hiervan tegen het bezwijken bij brand.

Omwille van een goede documentatie en informatieoverdracht aan de coördinerend constructeur, uitvoerende bedrijven, leveranciers en deelconstructeurs, bevelen wij u dringend aan om daarnaast informatie op te nemen over:

  • het gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie;
  • de gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen met versieaanduiding;
  • beschrijving van de opleg- en raakvlakcondities met het hierbij gewenste gedrag;
  • de gehanteerde rekensoftware, inclusief versieaanduiding;
  • resultaten van de (interne) kwaliteitscontrole, bevestiging dat de relevante rekenresultaten aansluiten op de ontwerpdoelstellingen;
  • risico-analyse en risicodossier.

Zie verder ook de borgingsactie “Overdragen constructief ontwerp” en het document “Constructieve Veiligheid en Contractvormen“.

Zorg voor een goede overdracht van ontwerpinformatie, gooi de informatie niet zomaar over de schutting
Zorg voor een goede overdracht van ontwerpinformatie, gooi de informatie niet zomaar over de schutting