Stel als bouwbedrijf , voordat de uitvoering start, een  ‘Projectplan engineering constructies’ op. Zie voor een voorbeeld het modeldocument van de BAM. Het Projectplan engineering constructies is te beschouwen als onderdeel of nadere uitwerking van het Projectkwaliteitsplan Uitvoering en heeft raakvlakken met het BIM Uitvoeringsplan. Het behoeft de goedkeuring van alle partijen. Leg de taken, bevoegdheden, verplichtingen van en controles door alle participanten met betrekking tot constructies vast in dit plan. De demarcatie van taken van de ontwerpend constructeur (indien in deze fase nog actief), de coördinerend constructeur, de verschillende leveranciers/deelconstructeurs en het uitvoerend bouwbedrijf zelf moet eenduidig vastliggen. Dit kan via de ‘Demarcatielijst constructieve engineering’, al dan niet als onderdeel van het ‘Projectplan engineering constructies’.

Leg de demarcatie van taken van de ontwerpend constructeur, de coördinerend constructeur, de deelconstructeurs en het bouwbedrijf eenduidig vast.

De categorie-indeling voor de engineering van prefab betononderdelen volgens de Kiwa Criteria 73/07  is hiervoor een goed hulpmiddel. In Bijlage 8 van deze Kiwa-publicatie zijn de categorieën én de bijbehorende engineeringstaken overzichtelijk bij elkaar gebracht. Zie een link naar deze bijlage bij de ‘Links & downloads’ hiernaast. Voor deze bijlage zijn de categorie-indeling voor de engineering van prefab betononderdelen en de bijbehorende taakbeschrijvingen in de Standaardtaakbeschrijving van BNA en NLIngenieurs volledig op elkaar afgestemd. In de “STB constructies 2019” zijn deze taakbeschrijvingen aangevuld met outputbeschrijving bij toepassing van de BIM-werkwijze.

Het ‘Projectplan engineering constructies’ moet de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de detailengineering en de te stellen eisen aan de tekeningen (geometrische modellen) en berekeningen  beschrijven. Daarnaast moet het plan een procedure voor het melden, doorvoeren en controleren van plan- en uitvoeringswijzigingen bevatten. Als bijlage kan de Ontwerpnota van de ontwerpend constructeur worden toegevoegd. Het ‘Projectplan engineering constructies’ is het handboek tijdens de engineering in de uitvoeringsfase.