Een TIS is een technisch deskundig bureau, dat onderzoek uitvoert naar de constructieve veiligheid van een bouwwerk. Een TIS voert hiertoe – risicogestuurd – technische beoordelingen en inspecties uit in alle fasen van het bouwproces, vanaf het opstellen van het programma van eisen, het ontwerp, de uitvoeringsvoorbereiding, de uitvoering en de oplevering. De TIS is onafhankelijk van alle partijen die bij de bouw zijn betrokken. In gezamenlijkheid met verschillende organisaties (ProRail, Rijkswaterstaat , Rijksvastgoedbedrijf, Neprom, Bouwend Nederland, Verbond van Verzekeraars, Stichting TIS-NL) is destijds een erkenningsregeling voor TIS bureaus opgesteld. Per 1 januari 2023 is deze regeling volledig vervangen door het ConformiteitsBeoordelingsSchema CBS-TIS, dat wordt uitgegeven onder auspiciën van de Raad voor Accreditatie (RvA). In dit CBS zijn onder meer eisen opgenomen ten aanzien van de onafhankelijkheid en de deskundigheid van een geaccrediteerde TIS. Inmiddels zijn de Nederlandse TIS Bureaus alle door de RvA geaccrediteerd op basis van het CBS-TIS, met de hoogste graad van onafhankelijkheid conform NEN-EN-ISO/IEC 17020 “Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren”.

Opdrachtgevers die niet of over onvoldoende technische deskundigen beschikken, kunnen het initiatief nemen een TIS in te schakelen. Daarnaast kunnen opdrachtgevers besluiten een TIS in te schakelen wanneer zij extra zekerheid willen over de kwaliteit van bouwwerken. De opdrachtgever kan zelf een TIS inschakelen of dit eisen van constructiebureaus en/of uitvoerende bouwbedrijven. De TIS heeft een onafhankelijke positie en is geen partij in de contractuele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De geaccrediteerde TIS kan naast de constructieve veiligheid van een bouwwerk het gehele technische domein vallende binnen het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen het Bouwbesluit) zeker stellen door middel van beoordelingen en inspecties. TIS is dan ook één van de door de TloBK toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging onder de Wkb en alle TIS Bureaus zijn erkende kwaliteitsborgers. Zie verder het document “Borging van constructieve veiligheid onder de Wkb

De TIS is een instrument dat u als opdrachtgever kunt inzetten ter bevestiging dat uw bouwwerk constructief veilig is en aan de geldende bouwregelgeving voldoet. Dit ontslaat overigens het constructieadviesbureau en/of het uitvoerend bouwbedrijf niet van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van hun eigen diensten en producten.