Een TIS is een technisch deskundig bureau, dat onderzoek uitvoert naar de constructieve veiligheid van een bouwwerk. Een TIS voert hiertoe – risicogestuurd – technische beoordelingen en inspecties uit in alle fasen van het bouwproces, vanaf het opstellen van het programma van eisen, het ontwerp, de uitvoeringsvoorbereiding, de uitvoering en de oplevering. De TIS is onafhankelijk van alle partijen die bij de bouw zijn betrokken. In gezamenlijkheid met verschillende organisaties (ProRail, Rijkswaterstaat , Rijksvastgoedbedrijf, Neprom, Bouwend Nederland, Verbond van Verzekeraars, Branchevereniging TIS) is een Reglement Erkenning TIS bureaus opgesteld. In dit Reglement zijn eisen opgenomen ten aanzien van de onafhankelijkheid en de deskundigheid van een Erkende TIS.

Opdrachtgevers die niet of over onvoldoende technische deskundigen beschikken, kunnen het initiatief nemen een TIS in te schakelen. Daarnaast kunnen opdrachtgevers besluiten een TIS in te schakelen wanneer zij extra zekerheid willen over de kwaliteit van bouwwerken. De opdrachtgever kan zelf een TIS inschakelen of dit eisen van constructiebureaus en/of uitvoerende bouwbedrijven. De TIS heeft een onafhankelijke positie en is geen partij in de contractuele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De Erkende TIS kan naast de constructieve veiligheid van een bouwwerk het gehele technische domein vallende binnen het Bouwbesluit zeker stellen door middel van beoordelingen en inspecties. Deze integrale aanpak biedt veel voordelen bij het bouwproces.

De TIS is een instrument dat u als opdrachtgever kunt inzetten ter bevestiging dat uw bouwwerk constructief veilig is en aan de geldende bouwregelgeving voldoet. Dit ontslaat overigens het constructieadviesbureau en/of het uitvoerend bouwbedrijf niet van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van hun eigen diensten en producten.