Veel met name kleinere (deel-)gemeenten hebben onvoldoende capaciteit of onvoldoende gekwalificeerde medewerkers om het constructief ontwerp van grotere bouwprojecten naar behoren te toetsen. In dergelijke gevallen doet u er verstandig aan om de toetsing uit te besteden aan een RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), een andere gemeente, een extern adviesbureau of een TIS.

Vooruitlopend op de Wkb maken gemeenten op grote schaal gebruik van private partijen

Tegenwoordig maken gemeenten op grote schaal gebruik van private partijen. In diverse vormen. De regie ligt bij de gemeente; de uitvoering bij private partijen of Omgevingsdienst. Het College van B&W blijft onverkort verantwoordelijk.

U kunt desgewenst uw eigen kennis op het gebied van de borging van constructieve veiligheid in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag toetsen door een aantal malen de persoonlijke scan te doorlopen. De scan levert op basis van uw antwoorden leestips om uw kennis bij te spijkeren.