Risicomanagement vraagt constante aandacht om tot een constructief veilig bouwwerk te komen. Als het goed is, heeft ontwerpteam een risico-analyse gemaakt en een risicodossier opgezet. Dit dossier maakt deel uit van de overdrachtsdocumenten tussen ‘ontwerp’ en ‘engineering’. Als verantwoordelijk team voor het Uitvoeringsgereed Ontwerp  pakt u het risicomanagement weer op. Het is belangrijk om hiervoor van meet af aan een eindverantwoordelijke persoon aan te wijzen. Dat kan bijvoorbeeld de projectleider of de engineeringscoördinator van het uitvoerend bouwbedrijf  zijn, maar – aangezien constructieve veiligheid een belangrijk aspect van het risicomanagement is, eventueel ook de coördinerend constructeur. Het overgedragen risicodossier is het uitgangspunt. Mogelijk staan daarin beheersmaatregelen die het ontwerpteam constructeur heeft geformuleerd, maar die in déze fase moeten worden uitgevoerd.

Het overgedragen risicodossier kan beheersmaatregelen bevatten die u nú moet uitvoeren

U evalueert als team de risico-analyse, voegt eventuele nieuwe risico’s die u in deze fase signaleert toe, analyseert die en neemt waar nodig adequate beheersmaatregelen. U bespreekt restrisico’s en aandachtspunten met onder anderen leveranciers, deelconstructeurs en de uitvoerende partij(en).

Bijzondere risico’s kunnen optreden wanneer de toepassing van innovatieve constructieve systemen wordt voorgesteld. Of wanneer er sprake is van toepassing van gecertificeerde systemen of producten buiten de randvoorwaarden waarvoor de certificaten gelden. Dergelijke risico’s vragen in deze fase bijzondere aandacht van de coördinerend constructeur. Zie ook de borgingsactie Omgaan met innovaties.

Zie verder ook de borgingsactie Risico-analyse en risicodossier.

Als uw project onder de Wkb valt, dient de (door de Initiatiefnemer/Opdrachtgever aan te stellen) onafhankelijke kwaliteitsbroger een risicobeoordeling te maken en in te dienen bij het bevoegd gezag. Bedenk dat dit iets anders is dan de risicoanalyse of het risicodossier die in deze borgingsactie worden bedoeld. De kwaliteitsborger richt zich vooral op het risico dat niet aan de regelgeving wordt voldaan en eventuele locatie specifieke risico’s. Uw eigen risicoanalyse en -dossier zijn uiteraard veel breder. Denk dus niet dat u geen risicoanalyse hoeft te maken, omdat de kwaliteitsborger dat toch al doet!