Een BIM Protocol is een contractstuk, dat de afspraken bevat tussen Opdrachtgever (OG) en Opdrachtnemer (ON) over het verwerken en delen van informatie. Er staan onder meer bepalingen in over de verplichtingen van OG en ON, het eigendom en het intellectuele eigendom van het BIM (dit zijn twee verschillende dingen) en de aansprakelijkheid voor fouten in het BIM.

Om de eenheid in BIM Protocollen in Nederland te bevorderen, heeft de Bouwinformatieraad het Nationaal Model BIM Protocol ontwikkeld. Gebruik dit Model als onderlegger voor uw eigen BIM Protocol. U kunt een bewerkbare template downloaden van de website van het BIM Loket.

De opdrachtnemer stelt bij de start van het project – in samenspraak met het projectteam – een BIM Uitvoeringsplan op. Daarin staan alle afspraken die de projectteamleden onderling maken op het BIM-project tot een goed einde te brengen. Het BIM Uitvoeringsplan is (een deel van) het antwoord van het projectteam op het BIM Protocol.