Goed risicomanagement is heel belangrijk om te komen tot een gevalideerd ontwerp, dat veilig uitvoerbaar is. Het is zeer aan te bevelen dat u als ontwerpend constructeur de risico’s die kunnen ontstaan in ontwerp- en uitvoeringsprocessen, tijdig en systematisch in beeld brengt, analyseert en beoordeelt. Het gaat daarbij niet alleen om constructieve veiligheid, maar ook om risico’s voor arbeidsomstandigheden bij uitvoering van de constructie en veiligheidsrisico’s voor de omgeving van de bouwplaats. U kunt hier een spreadsheet downloaden die u kunt gebruiken voor de systematische risico-analyse en de opbouw van het risicodossier.

Het tabblad “Risico-analyse” bevat een methode voor het inventariseren van risico’s en het bepalen en beoordelen van de zwaarte per risico. Deze is afgeleid van methoden die TIS-bureaus gebruiken en sluit aan op de methode RISMAN die veel wordt toegepast in de bouwsector. De risico-analyse start met het inventariseren van de belangrijkste risico’s en de (mogelijke) oorzaken daarvan. Dat gebeurt op basis van de beschikbare informatie over het project, te beginnen bij het Structuurontwerp of Voorontwerp. Ervaring van de risicoanalist is belangrijk bij faciliteren van de risicobeheersing. Bij de “Eerste beoordeling” wordt op basis van ervaring aangegeven:

  • hoe groot de kans is dat een risico gemiddeld genomen optreedt in het project (“Kans”);
  • hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn (“Gevolg”);
  • de gemiddelde kans dat de ongewenste gevolgen worden opgemerkt vóórdat ze optreden (“Detectie”).

In het tabblad “Scoretabel” kunt u zien hoe u tot gewogen scores voor “Kans”, “Gevolg” en “Detectie” kunt komen.  Vermenigvuldiging van de drie deelscores geeft een totaalscore. Een hoge totaalscore betekent, dat u extra goed naar dit risico moet kijken en beheersmaatregelen moet initiëren. Het is daarbij belangrijk om expliciet aan te geven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beheersmaatregelen. In de loop van het ontwerp- en uitvoeringsproces moeten beheersmaatregelen worden geëvalueerd om te bezien of en in hoeverre zij effectief zijn. Streven is om uiteindelijk alleen “groene” totaalscores over te houden. In de laatste kolom van de tabel kunt u eventuele restrisico’s (of opmerkingen/aandachtspunten) noteren. Dat zijn risico’s die onvermijdbaar of acceptabel zijn. Deze vormen specifieke aandachtspunten voor de uitvoering.

In iedere fase kunnen weer nieuwe risico’s aan het licht komen. Risicomanagement vraagt daarom constante aandacht en het uitvoeren van de risico-analyse is géén eenmalige exercitie! Ook als uw eigen opdracht als ontwerpend constructeur afloopt, gaat het risicomanagement door. U draagt daartoe het risicodossier over aan de coördinerend constructeur, samen met de andere overdrachtsdocumenten of -data.