Risicomanagement vraagt constante aandacht om tot een constructief veilig bouwwerk te komen. Als het goed is, heeft de ontwerpend constructeur een risico-analyse gemaakt en een risicodossier opgezet. Dit dossier maakt deel uit van de overdrachtsdocumenten tussen ‘ontwerp’ en ‘engineering’. Als coördinerend constructeur pakt u het risicomanagement weer op in de fase van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (of – als u ook de ontwerpend constructeur bent – gaat u ermee door). U neemt daarbij het overgedragen risicodossier als uitgangspunt. Mogelijk staan daarin beheersmaatregelen die de ontwerpend constructeur heeft geformuleerd, maar die ú moet (laten) uitvoeren.

Het overgedragen risicodossier kan beheersmaatregelen bevatten die u nú moet uitvoeren

U evalueert de risico-analyse, voegt eventuele nieuwe risico’s die u in deze fase signaleert toe, analyseert die en neemt waar nodig adequate beheersmaatregelen. U bespreekt restrisico’s en aandachtspunten met deelconstructeurs en de uitvoerende partij(en).

Bijzondere risico’s kunnen optreden wanneer de toepassing van innovatieve constructieve systemen wordt voorgesteld. Of wanneer er sprake is van toepassing van gecertificeerde systemen of producten buiten de randvoorwaarden waarvoor de certificaten gelden. Dergelijke risico’s vragen in deze fase bijzondere aandacht van de coördinerend constructeur. Zie ook de borgingsactie Omgaan met innovaties.

Zie verder ook de borgingsactie Risico-analyse en risicodossier.