Constructeur die in de fasen Uitvoeringsgereed Ontwerp, Uitvoering en eventueel de daaraan voorafgaande fase Technisch Ontwerp de detailuitwerkingen van deelconstructeurs inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. De invulling kan al dan niet onder BRL5022 plaatsvinden. NOOT: Het begrip ‘constructeur’ moet in het kader van projectorganisatie worden gelezen als een functionaris. In een juridisch kader en volgens de BRL5022 moet het begrip worden gelezen als de organisatie (constructieadviesbureau of een andere bedrijfsvorm) aan wie deze rol contractueel is toebedeeld.