Op 9 maart vond bij Dura Vermeer, Divisie Bouw en Vastgoed, de startvergadering plaats van de KPCV Taakgroep BORGR. Deze Taakgroep begeleidt de ontwikkeling van een nieuwe online tool, die ketenpartners helpt de constructieve veiligheid in hun bouwprojecten daadwerkelijk te borgen. Voor KPCV een slimme manier om de kennis op het platform gericht naar de praktijk te brengen! Werktitel van de tool: BORGR.

Initiatief Dura Vermeer Bouw en Vastgoed
Eerder ontwikkelde Dura Vermeer voor de eigen projecten een soortgelijke tool in Excel.  Aanleiding vormden incidenten op projecten, die men niet nóg eens wilde meemaken. Het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid (de papieren voorloper van KPCV) en de Gedragscode Constructieve Veiligheid van NEPROM vormden de basis. Die werd aangevuld met eigen ervaringen, maar onder meer ook met bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Na vijf jaar succesvol met deze Excel tool te hebben gewerkt, ontstond de behoefte aan een professionaliseringsslag.  Dura Vermeer Bouw en Vastgoed nam daartoe contact op met KPCV, die het idee omarmde.

Prototype
Een werkgroep van geïnteresseerde KPCV-partners stelde samen met betrokkenen van Dura Vermeer een programma van eisen en wensen op. Op basis daarvan ontwikkelde Vuurrood, vaste partner van KPCV voor communicatie en educatie, een prototype en een plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling van BORGR. Naast de initiatiefnemers brengen onder meer Aboma, BAM en Dura Vermeer Infra praktijkkennis in. Tevens helpen ze mee de ontwikkeling financieel mogelijk te maken.  Vertegenwoordigers van deze stakeholders vormen samen de Taakgroep BORGR.

Basisprincipes van BORGR
De tool draagt straks per fase in een project aandachtspunten aan die belangrijk zijn voor de borging van constructieve veiligheid. Per punt wordt ter informatie een link gelegd met corresponderende content op KPCV. Gebruikers kunnen eigen organisatie- of projectspecifieke punten toevoegen. Tegen het einde van iedere fase gaat de fasemanager met het projectteam na of alle punten naar behoren zijn afgehandeld. Openstaande punten worden alsnog getackeld of ‘meegenomen’ naar de volgende fase. Ten tijde van de uitvoering moeten alle seinen op ‘groen’ staan.

Lerend vermogen
Gebruikers kunnen straks via BORGR hun ervaringen delen, zodat de tool steeds ‘rijker’ wordt. De Taakgroep constateert dan ook dat BORGR uitstekend kan bijdragen aan het verwezenlijken van de drie doelstellingen uit het Manifest Veiligheid in de Bouw, dat onlangs mede door KPCV is ondertekend. Die doelstellingen zijn: regie op veiligheid, verbetering van de constructieve veiligheid en verbetering van het lerend vermogen in de sector. Kortom: met BORGR gaat KPCV de beoogde veiligheidsregisseur op projecten een belangrijk instrument aanreiken!

Lancering
De bedoeling is om BORGR in het najaar van 2023 te lanceren. Het gebruik zal in principe weer gratis zijn, net als het gebruik van de reeds bestaande online tools op KPCV. Wilt u meer weten, hebt u suggesties of bent u geïnteresseerd om in de ontwikkeling te participeren? Stuur dan een mail naar info@kpcv.nl.