Laatst gewijzigd: 29 april 2024

Bij KPCV hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van iedereen die de kennis op het platform en/of de online tools gebruikt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe wij uw privacy beschermen.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Content management KPCV
Adres: Middelvaart 13
Postcode: 4285 WS,
Email: info@kpcv.nl
Telefoon: 06-53739049

Verwerking van persoonsgegevens

KPCV verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de diensten te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door uzelf aan ons verstrekt.
Wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Email-adres.

Als u gebruik maakt van een van onze tools op tools.kpcv.nl en borgr.nl, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Email-adres;
 • Uw akkoord met onze Privacy statement en Algemene voorwaarden.

Cookies

KPCV maakt geen gebruik van cookies.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • Ons kennisplatform optimaal te laten functioneren;
 • Het gebruik van de website en de online tools te monitoren;
 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Omdat we zuinig zijn op uw persoonsgegevens hebben we de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De verbinding met de KPCV-websites (www.kpcv.nl, tools.kpcv.nl en borgr.nl) komt tot stand door middel van beveiligde verbindingen.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een adequate virusscanner en firewall.
 • De groep van medewerkers van KPCV en de hostingprovider die toegang hebben tot de persoonsgegevens, is tot een minimum beperkt. Streven is om niet meer dan drie personen op enig moment toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens.
 • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van persoonsgegevens.
 • Met eventuele externe partijen die inzage moeten krijgen in persoonsgegevens, zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten op grond waarvan deze derden zich verplichtenom geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van KPCV te verwerken.

Heeft u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via info@kpcv.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. We delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor optimale dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe dienstverleners:

 • Hostingprovider;
 • Websitebeheerder.

Met deze dienstverleners, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij.

In overige gevallen worden uw persoonsgegevens enkel gedeeld met derde partijen nadat u hiervoor toestemming heeft verleend.

Wettelijke bepaling

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Uw account op tools.kpcv.nl en/of borgr.nl

Als u een account op tools.kpcv.nl heeft, worden uw persoonsgegevens aan uw account gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat de gegevens die u bijvoorbeeld op de browser op uw pc invoert ook terug kunt zien op de browser op uw mobiele telefoon of een andere pc.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Om te voorkomen dat u uw gegevens telkens opnieuw moet invoeren en om onze diensten optimaal te kunnen afstemmen op de wensen van de gebruikers van KPCV, bewaren we persoonsgegevens gedurende drie jaar. Als u drie jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van de online tools, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd en zult u uw persoonsgegevens opnieuw moeten invoeren als weer gebruik wilt maken van de tools. Alleen om aan onze verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen bewaren we de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn langer.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: info@kpcv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van de betreffende persoon niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar dan verwijderen we de persoonsgegevens. Als u weet of vermoedt dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@kpcv.nl, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.