Laatst gewijzigd: 16 juli 2020

Bij KPCV hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van iedereen die onze diensten gebruikt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe wij uw privacy beschermen.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.
Adres: Middelvaart 13
Postcode: 4285 WS,
Email: dik.spekkink@kpcv.nl
Telefoon: 06-53739049

Verwerking van persoonsgegevens

KPCV verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dat dat nodig is om de diensten te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door uzelf aan ons verstrekt.
Wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Email-adres.

Als u gebruikt van een van onze tools op tools.kpcv.nl, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Email-adres;
 • Uw akkoord met onze Privacy statement en Algemene voorwaarden.

Als u akkoord gaat met de plaatsing van cookies verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Instemming met de plaatsing van statistische cookies:

 • Uw demografische gegevens.
 • Uw gebruik van onze website.

Instemming met de plaatsing van marketing cookies:

 • Uw interesse in onze kennisproducten.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • Onze website optimaal te laten functioneren.
 • Het gebruik van onze website te monitoren.
 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

Cookies

Om onze websites optimaal te laten functioneren, gebruiken we diensten van Google Analytics, maar ook hierbij denken we aan uw privacy. De essentiële en functionele cookies hebben geen gevolgen voor uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Cookies die gevolgen kunnen hebben voor uw privacy plaatsen wij alleen als, en zo lang, u daar toestemming voor geeft. Via de cookiepagina op onze website ([link naar cookiepagina]) kunt u uw voorkeuren aanpassen en uw toestemming intrekken. Daarnaast kunnen cookies via de instellingen van de browser worden verwijderd en is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief het IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De cookies op www.kpcv.nl en tools.kpcv.nl worden in de volgende categorieën onderverdeeld:

Essentiële cookies

Essentiële cookies maken het mogelijk om te navigeren op de website, zo wordt de bezochte pagina, de op de pagina ingevoerde tekst en aangevinkte voorkeuren in de cookie opgeslagen. Zonder deze cookies kan het correct functioneren van de website niet worden gegarandeerd. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hebben dus geen gevolgen voor uw privacy.

Functionele cookies

Functionele cookies stellen ons in staat om ingevoerde gegevens (zoals gebruikersnaam, locatie, opties bij een reservering) op de website op te slaan en om u als gebruiker verbeterde, meer persoonlijke functies te bieden. Functionele cookies worden bijvoorbeeld ook gebruikt om gevraagde functies in te schakelen, zoals het afspelen van video’s. Deze cookies verzamelen uitsluitend geanonimiseerde gegevens en hebben daardoor geen gevolgen voor uw privacy.

Cookies voor marketingdoeleinden

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om advertenties te selecteren die relevant zijn voor specifieke gebruikers en die zijn afgestemd op interesses. Ze worden ook gebruikt om de frequentie waarmee een advertentie verschijnt te beperken en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. Deze cookies registreren of u een website heeft bezocht of niet. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals adverteerders en Google en kunnen worden gebruikt om u advertenties te tonen of derden daartoe in staat te stellen. Met behulp van deze cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij echter de volgende maatregelen getroffen:
Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin Google zich verplicht om uw persoonsgegevens alleen in opdracht van KPCV te gebruiken.
Persoonsgegevens worden door Google alleen versleuteld en anoniem verwerkt.
Het delen van gegevens met Google is uitgezet. Google mag uw persoonsgegevens daardoor niet voor eigen diensten gebruiken.
Google-Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten zoals Doubleclick en Adwords.

Beveiliging van persoonsgegevens

Omdat we zuinig zijn op uw persoonsgegevens hebben we de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De verbinding met de website (www.kpcv.nl & tools.kpcv.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates.
De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een adequate virusscanner en firewall.
De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt. Er wordt naar gestreefd om niet meer dan drie personen op enig moment toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens.
Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van persoonsgegevens.
Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van KPCV te verwerken.

Heeft u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via info@kpcv.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen zoals bijvoorbeeld de kerk waar de overnachting plaatsvind. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe dienstverleners:

 • Hostingprovider;
 • Websitebeheerder;
 • Google (zie de paragraaf over cookies).

Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij.

In overige gevallen worden uw persoonsgegevens enkel gedeeld met derde partijen nadat u hiervoor toestemming heeft verleend in het kader van onze dienstverlening.

Wettelijke bepaling

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Uw account op tools.kpcv.nl

Als u een account op tools.kpcv.nl heeft, worden uw persoonsgegevens aan uw account gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat de gegevens die u bijvoorbeeld op de browser op uw pc invoert ook terug kunt zien op de browser op uw mobiele telefoon of een andere pc.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Om het bestelproces zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, te voorkomen dat u uw gegevens telkens opnieuw moet invoeren en om onze collectie optimaal te kunnen laten aansluiten op de wensen van onze klanten, bewaren we persoonsgegevens, inclusief de via de cookies verzamelde persoonsgegevens, gedurende drie jaar. Als u drie jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd en zal u uw persoonsgegevens opnieuw moeten invoeren. Alleen om aan onze verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen bewaren we de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn langer.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: info@kpcv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van de betreffende persoon niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar dan verwijderen we de persoonsgegevens. Als u weet of vermoed dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@heiligenachten.nl, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.