In het verleden verwees RWS in contractstukken al naar het Compendium Constructieve Veiligheid editie 2011. Tegenwoordig verwijst de dienst voor de borging van de constructieve veiligheid standaard naar het KPCV!

Onderstaande eisen worden opgenomen wanneer de opdracht mede (een onderdeel van) de draagconstructie van een kunstwerk omvat. In een dergelijk geval worden tevens de Eurocodes van toepassing verklaard, bijvoorbeeld in de Vraagspecificatie.

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. IV010

PM120

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het Kennisportaal Constructieve Veiligheid). TM040

De derde kolom geeft de relatie met andere eisen aan.