Anders dan bij een contract onder de UAV 2012, is bij een contract onder de UAV-GC 2005 het uitgangspunt dat er geen toezicht op de uitvoering namens de opdrachtgever plaatsvindt. De opdrachtnemende partij is volledig verantwoordelijk voor de eigen kwaliteitsborging. Dat wil niet zeggen dat u als opdrachtgever helemaal geen invloed hebt op de kwaliteit van de uitvoering. U kunt bij de contractvorming bijvoorbeeld een Projectkwaliteitsplan en/of een Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden ter acceptatie uitvragen. Beoordeel deze documenten kritisch, voordat u ze accepteert. Geven ze u voldoende vertrouwen dat de opdrachtnemer goed werk zal leveren? Zo niet, dan moet u schriftelijk beargumenteren waarom u de documenten niet accepteert. De opdrachtnemer moet dan betere plannen voorleggen. Accepteert u de documenten wel, dan kunt u bij de acceptatie desgewenst ‘stop- en bijwoonpunten’ vermelden. Op die momenten in de uitvoeringsfase kunt u  checken of deelresultaten aan de gestelde eisen voldoen en deze  al dan niet ‘accepteren’.

Als opdrachtgever bent u bevoegd om de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer te toetsen

Daarnaast bent u als opdrachtgever bevoegd om de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer te toetsen. Dat kan bijvoorbeeld door steekproefsgewijs te toetsen of de opdrachtnemer werkt conform het geaccepteerde Projectkwaliteitsplan. U bent overigens niet verplicht om gebruik te maken van deze toetsingsbevoegdheid. Zie verder ook de UAV-GC 2005, paragraaf 21 t/m 23.

Bij toepassing van geïntegreerde contracten is de opdrachtnemer (de D&B-aanbieder) dus zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de uitvoering. Meestal is de D&B-aanbieder ook de vergunninghouder. In dat geval draagt hij ook de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het werk conform de verleende vergunning. Het houden van toezicht dient deel uit te maken van het kwaliteitsborgingsysteem, zoals vastgelegd in het Projectkwaliteitsplan. Het toezicht gebeurt niet namens de opdrachtgever, maar namens de D&B-aanbieder. Aanbeveling is om voor het toezicht op de uitvoering van de draagconstructies de ontwerpend constructeur in te schakelen.

NB: volgens de UAV-GC is de opdrachtnemende partij contractueel, dus privaatrechtelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Na de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging bouw zullen die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ook wettelijk, dus publiekrechtelijk zijn verankerd. Zie voor meer informatie de site van het Instituut Bouwkwaliteit.