De coördinatie van de detailengineering door de diverse onderaannemers en leveranciers is de verantwoordelijkheid van het uitvoerend bouwbedrijf. Wat betreft de constructies gaat het om de afstemming van het constructieve reken- en tekenwerk van de onderaannemers, comakers en leveranciers. In de huidige praktijk blijft de coördinatie door het bouwbedrijf in veel gevallen nog beperkt tot de aspecten planning en kosten. Niet voor niets wordt vaak beweerd dat de aannemer slechts het doorgeefluik is van gegevens naar de coördinerend constructeur en het bevoegd gezag!

De engineeringscoördinator stuurt en coördineert het engineeringsproces

De inhoudelijke coördinatie laat vaak te wensen over en verdient extra aandacht. Stel als bouwbedrijf een werkvoorbereider of andere functionaris aan als engineeringscoördinator, die verantwoordelijkheid draagt voor de aansturing en coördinatie van het engineeringsproces. Daarbij gaat het niet alleen om de planning en de kosten, maar  ook om de inhoud. Inhoudelijk moet de engineeringscoördinator aandacht besteden aan de raakvlakken van de diverse bouw- en installatiedelen wat betreft vorm en techniek.

De engineeringscoördinator hoeft geen constructeur te zijn, maar moet voldoende kennis hebben van constructies om te kunnen beoordelen of en wanneer hij of zij de coördinerende constructeur moet inschakelen. De engineeringscoördinator is van groot belang voor het vergroten van het vertrouwen, verbetering van de samenwerking en communicatie en het maken van goede afspraken tussen de betrokken partijen in het bouwproces. Zie voor de werkrelaties tussen de engineeringscoördinator, de coördinerend constructeur en de deelconstructeurs ook het document “Constructieve Veiligheid en Contractvormen”.

In voorkomende gevallen kan de engineeringscoördinator ook de rol van BIM regisseur op zich nemen, mits hij/zij beschikt over de juiste competenties.